Menu
veranderen doe je zelf, maar soms niet alleen!
SO. bureau voor schoolontwikkeling is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau van eigenaar Dick Vogel.

COACHING


 

Vergroten handelingsbekwaamheid

Een coachingstraject is gericht op prestatieverbetering in het werk. De gecoachte zoekt met de coach naar een oplossing voor een specifiek functiegericht probleem met een persoonlijke component. Het gaat om het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de gecoachte. Door verkenning van bevorderende en belemmerende factoren vindt structurele verandering van ideeën op het terrein van identiteit of overtuigingen plaats. Dit beïnvloed altijd het gedrag.

Toepassing

Voor medewerkers die kampen met arbeidgerelateerde- of arbeidbelemmerende klachten. Hieronder vallen;werkstress- en assertiviteitsproblematiek en communicatie- en samenwerkingsproblemen. Coaching kan van pas komen voor:

 • steeds problemen maar niet weten waar de oorzaak ligt,
 • samenwerkingsproblemen en/of conflicten,
 • de balans tussen werken en vrije tijd,
 • inzicht in de manier van leidinggeven,
 • individuele reïntegratie trajecten.

Doel

Doelstellingen zijn gerelateerd aan;

 • doorbreken van niet-effectieve gedrags- en denkpatronen,
 • omgaan met veranderingen in de werksituatie,
 • doorbreken van crisis- en burn-outsituaties,
 • tijd- en stressmanagement,
 • interactie- en re-integratievraagstukken.

Werkwijze en afstemming leidinggevende

Een breed scala aan coachende benaderingen; (cognitieve) gedragstherapie, RET, verandertechnieken uit de NLP en oplossingsgerichte technieken worden toegepast. In overleg met gecoachte, coach en leidinggevende zijn organisatiebelang en individueel belang op elkaar afgestemd. De gecoachte gaat op basis van de intake en de eerste bijeenkomst de voorlopige doelen vastleggen in een startverslag. Het traject sluit af met een eindverslag en evaluatiegesprek met de leidinggevende.

Opbrengst

Binnen 6 sessies zijn flinke veranderingen te realiseren in gedrag, vaardigheden, houding, overtuigingen en probleemoplossend vermogen. De gecoachte gaat beter functioneren, dit komt tot uiting in:

 • Toename zelfsturend en zelfoplossendvermogen,
 • meer plezier in werk,
 • ontwikkelen van talenten,
 • doorbreken of accepteren van belemmeringen,
 • toename inzicht in uitlokkende factoren,
 • effectiever reageren op moeilijke situaties.

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van persoonlijke factoren en ingebrachte thema’s, maximaal 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, exclusief de intake.

top

TEAMCOACHING


 

Teameffectiviteit

Een groep goede leraren maakt nog geen goed team. Effectieve samenwerking binnen teams is vaak de kritische succesfactor als het gaat om het behalen van de doelstellingen. Teamcoaching draagt bij aan een professionele samenwerkingscultuur, waarbij men elkaar aanspreekt op gedrag en resultaat. Voor teams die willen investeren in optimaliseren van open communicatie en effectieve samenwerking en vormgeven van leren met elkaar.

Programma

De vraag van het team staat centraal. In een maatwerkprogramma kunnen onderwerpen opgenomen worden als;

 • verbinding en samenwerking,
 • samenwerkingscompetenties,
 • ambities en doelen,
 • individuele kwaliteiten (kernkwadranten) en teamkwaliteiten,
 • effectief communiceren en conflicthantering,
 • feedback geven en ontvangen,
 • afspraken over werkprocessen.

Werkwijze

De benadering is oplossingsgericht vooral op het heden en toekomst. Een activerend programma met afwisselende interactieve werkvormen, reflectie, gedachtewisseling in groepen, ontspanning, ervaringsoefeningen en collegiale professionele ontmoetingen.

Opbrengst

Wanneer externe begeleiding bij het teamproces gewenst is zorgt SO. teamcoaching voor;

 • zelfinzicht in professioneel functioneren,
 • bewust worden van het effect van gedrag op elkaar,
 • verschillen onderkennen en waarderen,
 • zich open, kritisch en kwetsbaar opstellen,
 • gezamenlijke basisregels over de samenwerking opstellen,
 • ontwikkeling van een aanspreekcultuur,
 • resultaatgerichte manier van teamsamenwerking,
 • versterking teamgeest.

Reakties

Deelnemers ervaren deze teamdagen als een inspirerende impuls voor onderlinge saamhorigheid, begrip en teamgeest. Er worden werkafspraken gemaakt voor effectievere samenwerking.

Dick communiceerd heel duidelijk, spiegelt gedrag, is respectvol, geeft ruimte en kan confronteren zonder dat je afhaakt

Ik kan het meeste leren van mijn collega met wie ik de meeste moeite heb, dit nieuwe inzicht helpt me.

Naast inzicht in eigen sterkte en zwakte heb ik mijn collega’s professioneel leren kennen.

Veel geleerd van de oefeningen efficiënt feedback geven.

Nooit naar de klok gekeken, de dag vloog voorbij, voor mij is dit heel bijzonder.

Aantal deelnemers: het voltallig team. Duur van de cursus: aanbod varieert van een dagdeel tot een tweedaagse met (ontspannen) avondprogramma. Deelnemers ontvangen relevante documentatie.

top

BEELDCOACHING


 

Vergroten beroepsbekwaamheid

Beeldcoaching, voorheen video interactie begeleiding(vib) genoemd, is een praktische manier van oplossingsgericht coachen, gericht op de interpersoonlijke, pedagogische/didactische en organisatorische componenten van de beroepsbekwaamheden. De begeleiding is handelingsgericht, de leraar kan er de volgende dag mee aan de slag.

Bewustwording van gedragspatronen en effecten

Via een video-opname krijgt een leraar vanuit concrete waarneming zicht op eigen handelen en het effect hiervan. De videobeelden geven leraren letterlijk zicht op het functioneren van de groep, de leerling en op zichzelf. De wijze waarop de leraar tegemoet komt aan de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van zijn leerlingen staat centraal. Uitgangspunt: leer- en gedragsproblemen zijn het gevolg van misinteracties tussen leerling(en) en leraar. Er is sprake van een afstemmingsproblematiek. De videobeelden geven de leraar inzicht in niet-ondersteunende gedragspatronen. De leraar is hierbij niet de oorzaak van het probleem, maar de ingang voor de oplossing.

Werkwijze

 • Intakegesprek; vaststelling vraagstelling en voorlopige doelstellingen.
 • Filmopnamen.
 • Beeldanalyses.

Na de analyse en feedback van de beeldcoach maakt de leraar een reflectie met een formulering van de ontwikkelpunten. Het traject wordt afgesloten met een evaluatieverslag.

Toepasbaarheid

Beeldcoaching kan ingezet worden bij begeleiding van;

 • handelingsverlegenheid vanwege orde-problematiek,
 • implementatie van methoden en onderwijsinnovaties,
 • optimalisering van beroepsbekwaamheden,
 • leerling met een specifieke ontwikkelingsvraag.

Voordelen

 • probleemoplossend en handelingsgericht,
 • micro)analyse naar aanleiding van concrete waarneming,
 • gedragingen en effecten hiervan worden op bewust niveau gebracht,
 • het geeft inzicht in sterke – en zwakke punten van het vakmanschap.

Opbrengst

De leraren zijn enthousiast vanwege de resultaten; de uitbreiding van hun handelingsrepertoire en de effecten hiervan in de klas.

Reakties

Confronterend, maar wel respectvol.

Dit zou iedere leraar moeten doen.

Je leert veel door je zelf te zien en de feedback die je krijgt.

Een traject beeldcoaching bestaat doorgaans uit: intake, 3 video-opnamen/-montages en 3 begeleidingsgesprekken van twee uur.

top

COACHEND LEIDERSCHAP


 

Vergroten leidinggevende competenties

Een begeleidingstraject voor leidinggevenden die leidinggevende capaciteiten en effectiviteit in het leidinggeven willen vergroten en medewerkers op coachende wijze willen aansturen. Effectief leiderschap zorgt voor een team dat samenwerkt en presteert.

Zowel coachen als leidinggeven?

Voordat je het weet ben je als teamleider de speelbal van zowel management als werkvloer. Hoe kan je als leidinggevende het team steviger aansturen om je doelen te behalen? Dit traject voor het middenmanagement, vergroot het inzicht in leidinggevende capaciteiten en effectiviteit. De insteek is gedrag: wat doe je, hoe doe je het en hoe zorg je dat je daarmee bereikt wat je wilt? Door investeren in ’Coachend leiderschap’ creëer je een basis voor resultaatgericht werken en teamontwikkeling.

Inhoud

Persoonlijke leerwensen worden geïnventariseerd, de begeleiding sluit aan bij de ervaringen van de deelnemer(s). Dilemma’s tussen strategisch en operationeel handelen komen aan bod. Voorbeelden van leervragen;

 • Hoe motiveer ik mijn team?
 • Hoe consolideer ik verbeteringen?
 • Hoe vergader ik effectief?
 • Hoe geef ik feedback?
 • Hoe kan ik beter omgaan met weerstand en conflict?

Wanneer?

Je bent leidinggevende en wilt coaching meer toepassen als stijl van leidinggeven. Het traject biedt mogelijkheden om vaardigheden uit te breiden als coach van mensen en processen. Voorbeelden van situaties waarin leidinggevenden kiezen voor het traject ‘Coachend leiderschap’ zijn:

 • bij de start in een functie als schoolleider/teamleider,
 • beginnend op een nieuwe school,
 • als vanzelfsprekend horend bij een professionele houding gericht op ontwikkeling,
 • in spanningsvolle situaties, bij gevoel van vast lopen of dreigende burn-out.

Leidinggevende competenties

De volgende leidinggevende competenties komen aanbod;

 • stijlen van leidinggeven en persoonlijke voorkeurstijl,
 • positief beïnvloeden, motiveren en aansturen,
 • omgaan met weerstand, verandering en emotie,
 • teamcoaching / teamontwikkeling,
 • feedback geven en ontvangen,
 • effectief vergaderen.

Opbrengst

Kernbegrippen zijn;

 • coachen vanuit situationeel leiderschap,
 • feedback geven,
 • sturen zonder de baas te spelen
 • voorbeeldgedrag

De leidinggevenden vergroten leidinggevende competenties:

 • meer oog voor coachingsmomenten,
 • teamcoachtechnieken,
 • teams resultaatgericht met inhoud en procedures laten werken,
 • manier van leidinggeven afstemmen op de situatie,
 • communicatieve interventievaardigheden om eigen doelstellingen te realiseren,
 • delegeren en faciliteren en eigenschap van medewerkers stimuleren hun eigen kracht te gebruiken.

Aantal deelnemers: individueel of per groep van maximaal 4, dit aantal biedt ruimte voor het geven van persoonlijke aandacht. Duur, inhoud en vorm: in-company op maat en in overleg.

top

TEAMINTERVISIE MET BEELD


 

Teamleren

Teamintervisie is een manier om met collega’s ervaringen en denkbeelden uit te wisselen en van elkaar te leren.

Werkwijze

Cases betreffen werkproblemen en vraagstukken die voor de inbrenger actueel en reëel zijn.

Er wordt gewerkt volgens een vaste structuur:

 •    1. De inbrenger brengt een case/probleem in bij de procesbegeleider.
 •    2. De probleemstelling wordt op video vastgelegd.
 •    3. In het team worden de beelden gezamenlijk bekeken.
 •    4. Bespreking in het team van de case volgens een intervisiemethode.
 •    5. De inbrenger schrijft een plan van aanpak en voert dit uit.
 •    6. Een volgend overleg presenteert de inbrenger de resultaten van zijn aanpak.

Doel

 • Leren van en met elkaar.
 • Komen tot een ruimere, andere kijk op problemen.
 • Samenwerking intensiveren/optimaliseren.
 • Vergroten van het handelingsrepertoire van de deelnemers.

Aantal deelnemers: per team. Duur, inhoud en vorm: in-company op maat en in overleg.

top
over so
visie
wie?
klantwaardering
opdrachtgevers
contact