Menu
veranderen doe je zelf, maar soms niet alleen!
SO. bureau voor schoolontwikkeling is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau van eigenaar Dick Vogel.

EHBO:
Eerste Hulp Bij Orde


 

Handelingsverlegenheid

Veel leraren hebben moeite met de vaardigheid om orde te houden. Bij handelingsverlegenheid vanwege ordeproblematiek biedt SO. snelle kortdurende hulp via lesobservatie en handelingsgerichte feedback.

Werkwijze

 • Probleemverkenning
 • Lesobservatie
 • Feedbackgesprek
 • Schriftelijk plan van aanpak

Tijdens het intakegesprek wordt het probleem met de leraar verkend. Hierna volgt de lesobservatie en het feedback gesprek. Handelingsgerichte adviezen volgen om de situatie een positieve wending te geven. De aangereikte aanbevelingen zijn direct in de praktijk toepasbaar met praktische tips over hoe in te grijpen bij orde verstoringen en sturen van groepsprocessen. SO. presenteert een plan van aanpak (schriftelijk), concrete handelingsgerichte adviezen voor interactie, klassenmanagement en voorkomen en effectief begeleiden van ongewenst gedrag, waarmee de leraar direct aan de slag kan gaan.

Doel

Vergroten van het handelingsrepertoire van de leraar voor het realiseren van herstel orde en een positief taakgericht werkklimaat.

Opbrengst

Lesobservatie en handelingsgerichte feedback en adviezen zorgen bij de leraar voor:

 • Zicht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen
 • Inzicht in eigen handelen en de effecten hiervan op de leerlingen
 • Uitbreiding van het handelingsrepertoire

top

DE VEILIGE SCHOOL


 

Omgangsverruwing

Soms gaan lessen voor de helft van de tijd op aan het beteugelen van ordeproblemen. Machogedrag, omgangsverruwing en incidenten nemen toe, de veiligheidsbeleving neemt af. Schorsing blijkt niet het probate middel te zijn om gedrag van moeilijk te hanteren leerlingen te veranderen. En leerlingen zijn niet onder de indruk van gepreek en goed bedoeld geklets. Maar wat dan wel? Hoe pakt een school kliergedrag, aanhoudend wangedrag, moeilijk hanteerbare klassen en wanordelijkheden aan?

Orde en veiligheidsvraagstukken

SO. adviseert het management bij vraagstukken rond een veilige leeromgeving, sociale veiligheidsbeleving en sociaal veiligheidsbeleid. Invoering van een alomvattende aanpak en corrigerende maatregelen om normvervaging, moeilijk te hanteren gedrag, aanhoudend wangedrag en ordeproblematiek te beëindigen. Doel is een veilige omgeving voor leerlingen, medewerkers en een goed imago van een veilige, zorgzame school.

Corrigerende maatregelen

Gedragsproblemen verminderen door:

 • analyseren van de veiligheidssituatie,
 • gerichte aandacht besteden aan de gemaakte afspraken,
 • gezamenlijk gedragsafspraken bedenken met leerlingen, dit aanleren en oefenen,
 • positieve gedragsondersteuning bieden,
 • actief samenwerken met jeugdzorg, politie en gemeente,
 • medewerkers scholen in professioneel begeleiden van probleemgedrag,
 • heldere procedures volgen bij gedragsproblemen en incidenten.

SO. biedt ondersteuning bij de invoering van een keur aan corrigerende (schorsing vermijdende) maatregelen voor terugdringing van aanhoudend wangedrag. Schoolveiligheid kan weer ontstaan door een duidelijke structuur met consequente regelhantering, aktief toezicht en voorspelbaar gedrag van medewerkers.

Opbrengst

Een ontwikkeling stap voor stap naar sociale veiligheid:

 • Eenduidig, consequent en professioneel reageren op ongewenst - en grensoverschrijdend gedrag.
 • Een consequent toegepaste Time-out methodiek binnen de school.
 • Een consequent toegepaste methodiek bij lesverwijdering.
 • Een keur aan maatregelen rondom sociaal veiligheidsbeleid; preventie, (digitaal)pesten,
     leerlingparticipatie, schoolregels, sanctie- en beloningssystemen.
 • Integratie van het sociaal veiligheidsbeleid met het pedagogisch handelen.

top

leiding geven aan moeilijke klassen


 

Ordeproblematiek

Video-coaching voor leraren in handelingsverlegenheid vanwege klassen met veel probleemgedrag. De ordeproblemen uiten zich in tijdverspilling, weinig taakgericht werkklimaat, weinig respect en negatieve interacties.

Inhoud

Hoe een negatieve sfeer en vicieuze cirkel van correcties te doorbreken en om te buigen naar positief contact? Deelnemers krijgen praktische kennis en adviezen aangereikt, direct toepasbaar in hun onderwijssituatie. We analyseren:

 • De rol van de leraar bij het ontstaan en/of het in stand houden van probleemgedrag.
 • Preventieve interventies om ongewenst gedrag te voorkomen.

Werkvormen

Elementen uit video interactie begeleiding (vib), begeleide intervisie, coaching en training zijn samengevoegd. Feedback accepteren en collega’s kritische feedback geven zijn basisvoorwaarden voor deelname. We reflecteren niet in termen van slagen of falen, maar in termen van leren.

Opbrengst

Groepstrajecten videocoaching voor leraren bevorderen;

 • de beroepsbekwaamheden: pedagogisch - en didactisch handelen, klassenmanagement, instructie
     en communicatie,
 • het welbevinden,
 • een open professionele samenwerking,
 • de taakgerichtheid van de leerlingen.

Videocoaching zorgt bij de deelnemers voor;

 • vanuit contact vriendelijk beslist leiding geven,
 • voorspelbaarheid in leraargedrag,
 • zicht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen met probleemgedrag,
 • effectiever reageren op weerstanden, zowel verbaal als non-verbaal.

Reakties

Ik heb zicht gekregen hoe ik voor de klas sta, dit was confronterend, ik zag direct wat ik anders ga doen.

Ik heb door de videobegeleiding een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Wat een verschil met toen ik hier aan begon.

Aantal deelnemers: maximaal 4, dit aantal biedt ruimte voor het geven van persoonlijke begeleiding en feedback. Alle deelnemers worden twee keer gefilmd. Duur: op maat en in overleg.

top

VERBETERTRAJECT


 

Zwakke en zeer zwakke scholen

Het verbetertraject biedt scholen met het etiket ‘zeer zwak of zwak’ een plan van aanpak gericht op duurzame schoolverbetering. Bureau SO. heeft praktijkervaring om de geconstateerde te kortkomingen te verbeteren en de noodzakelijke kwaliteitsslag, van zeer zwak naar voldoende, in een verandertraject te realiseren!

Onderwijsinspectie

De indicatoren en conclusies van de onderwijsinspectie zijn de uitgangspunten bij het plan van aanpak. Om het afbreukrisico van een te brede aanpak te vermijden wordt gefocust op een aantal pedagogische en didactische speerpunten. Het verbetertraject is gericht op het voldoen aan de basale beroepsbekwaamheden.

Kwaliteitsslag

Een integrale aanpak van geconstateerde kwaliteitsproblemen leidt tot tal van verbeteringen in de school. Medewerkers krijgen hun professioneel handelen weer op peil. Door de focus op het handelingsrepertoire van leraren vindt er een duurzame kwaliteitsslag in het onderwijsleerproces plaats.

Maatwerk en planmatig werken aan kwaliteitsproblemen

Het verbetertraject kent een projectstructuur. Een projectgroep van de school werkt planmatig aan de geconstateerde kwaliteitsproblemen, op school-, klas- en leraarniveau. Welke acties effectief zijn, is afhankelijk van de context van de organisatie. De aanpak sluit aan bij de eigen missie en visie, gebleken sterkten en verandercapaciteit van de school:

 • Aanwezigheid van een cultuur van samenwerken,
 • sterkte van wij/zij beelden tussen leraren en management,
 • aan- of afwezigheid van een lerende houding bij leraren en management.

Collectief leerproces

Het schoolteam start een collectief leerproces waarin de teamsamenwerking een ontwikkelimpuls krijgt. Er is specifieke aandacht voor een reflecterende en opbrengstgerichte houding.Medewerkers starten individueel en gezamenlijk een leerproces. Het vraagt van hen nieuwe attitudes, - kennis en - vaardigheden.

Geslaagde veranderingen via video

Video-opnamen zorgen voor een koppeling van theorie naar praktijk wat leidt tot versnelling van leren. Vastleggen van ‘good practices’ van lessen uit eigen school maakt verandering en vooruitgang zichtbaar. De succesvolle video-opnamen creëren draagvlak en enthousiasme en vormen een stimulerende kracht in het veranderproces.

Collegiale consultatie

De persoonlijke gedragsverandering en de systeem veranderingen komen in een stroomversnelling wanneer leraren elkaars lessen gaan bezoeken. De prestatie indicatoren beschrijven concreet over welke competenties leraren moeten beschikken. De indicatoren fungeren als kijkwijzers voor observatie en feedback. Een open coachende houding ontwikkelen is hierbij een nevendoelstelling. Met en van elkaar leren vormt de impuls voor schoolontwikkeling.

Doelen

Door eenduidig pedagogisch en didactisch handelen, ontstaat een doorgaande lijn en voorspelbaarheid. Leraren vergroten hun handelingsbekwaamheid:

 • Efficiënt klassenmanagement. Toepassen van de methodiek gereguleerde aandachtsverdeling.
 • Efficiënte interactie. Toepassen van coachende begeleidersvaardigheden en ondersteunende communicatie
     op individueel- en groepsniveau.
 • Efficiënte instructie. Toepassen van het directe instructiemodel.
 • Efficiënte gedragsregulerende methodieken. Toepassen van methodisch aanleren van gewenst gedrag en preventie van gedragsescalaties.

Resultaat schoolbreed

De verbetertrajecten voor zwakke scholen zijn in de praktijk zeer succesvol gebleken en leiden tot eenduidig pedagogisch en didactisch handelen binnen de school en hogere opbrengsten. De verbetertrajecten waren voor de scholen belangrijk om het onderwijs in het primaire proces op orde te krijgen met een basisarrangement van de inspectie als resultaat.

Succesfactoren

Cruciaal in het verbetertraject is de voortdurende focus op het handelingsrepertoire van leraren in het primaire proces. Succesfactoren in het traject zijn:

 • De indicatoren en conclusies van de onderwijsinspectie als leidend uitgangspunt.
 • Creëren van draagvlak door een gezamenlijke gedragen visie over lesgevenen leren van elkaar in het licht van organisatiedoelen.
 • De ondersteuningsbehoefte van uitvoerenden herkennen en erkennen.
 • Veel feedback op lesgeven via concrete handelingsindicatoren als kijkwijzer.

Reakties

De directeuren van scholen waren altijd tevreden over de opbrengsten van een SO. verbetertraject ‘’pedagogisch en didactisch handelen’’.Medewerkers van de scholen hebben in de eindevaluatiealtijd zeer hoge beoordelingen gegeven (gemiddelde van een 8!) over het verbetertraject.Medewerkers waarderen de inspirerende scholingsbijeenkomsten, de doorlopen ontwikkeling van beroepsbekwaamheden, de focus op het primaire proces en de schoolontwikkeling naar eenduidig handelen.

Dick heeft een heldere, duidelijke manier van communiceren, praktisch gericht waar ik in de klas direct mee aan de slag kan gaan

Had graag meer bijeenkomsten gehad, het heeft mij veel inzicht gegeven

Inspirerend, prachtige video opnamen van collega’s en creatieve werkvormen

Dick heeft een open uitnodigende, niet oordelende aanpak

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe we lesgeven en leerlingen begeleiden, de neuzen staan nu eindelijk dezelfde kant op

Aantal deelnemers: het gehele schoolteam (geen maximum). Duur en inhoud van dit in-company traject wordt op maat in overleg vastgesteld.

Vorm: 5 - 10 scholingsbijeenkomsten met voltallig team per schooljaar, pedagogische / didactische documenten met prestatie indicatoren, video montages met succesvolle voorbeelden uit de eigen schoolpraktijk.

top
over so
visie
wie?
klantwaardering
opdrachtgevers
contact