Menu
veranderen doe je zelf, maar soms niet alleen!
SO. bureau voor schoolontwikkeling is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau van eigenaar Dick Vogel.

SO. voor leren, innoveren en een positief onderwijsklimaat!


 

SO. wat?

SO. is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau met een scholingsaanbod in de vorm van een workshop, presentatie, scholingsdag - maar ook meerdaagse teamscholingen of zelfs tweejarige schoolbrede verandertrajecten. SO. verzorgt op maat een breed scala aan ondersteuningsactiviteiten:

 • aan gedragsproblemen gerelateerde thema’s (scholing en training),
 • individuele- , team- en (beeld)coaching,
 • voorbereiding bij inspectiebezoek en schoolbrede verbetertrajecten,
 • tal van pedagogische onderwerpen (presentaties/workshops).
 • begeleiding handelingsverlegenheid van leraren bij moeilijk te hanteren groepen/ordehandhaving,
 • begeleiding bij aspecten van een veilig schoolklimaat,

 

Specialisatie; passend onderwijs als uitdaging

Bureau SO. is gespecialiseerd in een scholingsaanbod; ‘’Voorkomen en effectief begeleiden van probleemgedrag’’. Ondersteuningsvragen van leerlingen met een speciale onderwijszorgbehoefte en gedragsproblematiek, is bij uitstek de deskundigheid van bureau SO.schoolontwikkeling.

Onderwijsveld

SO. werkt voor onderwijs (en ketenpartners); regulier- en speciaal-, primair- en voortgezet-, beroeps- en praktijkonderwijs. Sturen op effectief leraargedrag staat centraal. Hoewel gespecialiseerd binnen het onderwijs, ook de profit – en zorgsector maken gebruik van bureau SO.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

In het CRKBO worden onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. SO.schoolontwikkeling is ingeschreven in het CRKBO. Als erkende instelling is SO. hierdoor vrijgesteld van BTW.

Reakties

Dick heeft een heldere, uitnodigende manier van communiceren, praktisch gericht waar ik in de klas direct mee aan de slag kan gaan.

Ik had graag meer bijeenkomsten gehad, het heeft mij veel inzicht gegeven.

Inspirerend, prachtige video opnamen van collega’s en creatieve werkvormen.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt hoe we leerlingen begeleiden bij probleemgedrag, onder andere door de invoering van de time-out methode.

Ik realiseer me dat ik eerder ‘klein’ gedrag moet begrenzen.

top

Visie


 

Kwaliteitsverbetering primair proces

SO. maakt een vertaalslag van theorie naar de weerbarstige lespraktijk in de klas. De professionalisering van medewerkers is praktijkgericht op uitbreiding van kennis en vaardigheden. De toegankelijke visie op lesgeven en leren, op onderwijs en onderwijsvernieuwing, is via het handelen van de leraar gericht op kwaliteitsverbetering van het primaire onderwijsproces.

Coaching; gedragsverandering door inzicht

Competenties blijken uit gedrag. Via inzicht ontstaat ontwikkeling van nieuw gedrag. Naarmate we beter in staat zijn om gedragspatronen te herkennen, krijgen we meer ruimte om te kiezen, vaste patronen te verlaten en belemmerende gedachten los te laten. (Beeld)coaching voor inzicht in eigen gedrag en de effecten hiervan, oude patronen doorbreken en nieuw gedrag tot gewoonte maken. Doel is het realiseren van gedrag dat effectiever is. Reflectieve vragen; Wat doe je? Hoe doe je het? Hoe zorg je dat je daarmee bereikt wat je wilt?

Waarden

Samenwerken begint met vertrouwen in elkaar hebben. SO staat voor pedagogisch vakmanschap, verbinden en vertrouwen. Goed onderwijs is de preventie voor gedragsproblemen. SO. uitgangspunten zijn; denken in mogelijkheden, doen wat werkt (laten wat niet werkt) en gewoon waar het kan, bijzonder waar het moet. De onderwijsondersteuning van SO. kenmerkt zich in:

 • Praktijk-, opbrengst- en oplossingsgericht (begeleiden).
 • Focus op gedragsverandering.
 • Transparantie en directe feedback.
top

Wie?


 

Wie is die vogel?

Dick Vogel is eigenaar, opleider, trainer en coach van SO. schoolontwikkeling. Ik ben gehuwd, vader van 3 kinderen en woon in Groningen. Ik ben een gepassioneerd liefhebber/verzamelaar van moderne en hedendaagse beeldende kunst. Ook muziek, literatuur en reizen hebben mijn interesse. Als estheticus is mijn missie: onderwijs mooier maken. Specialisaties zijn het primaire onderwijsproces, de begeleiding bij gedragsproblemen - en de mens achter de professional.

Speciaal onderwijs

Gestart als groepsleider in de zorg weet ik inmiddels wat het betekent om leraar, leidinggevende, internbegeleider en schoolbestuurder te zijn. Momenteel ben ik als opleider, coach en agressietrainer verbonden aan het cluster 4 onderwijs en als onderwijsadviseur aan bureau Effectief Onderwijs. Ik volgde de opleidingen; Special Needs Teacher Ambulante begeleiding, School Video Interactie Begeleiding, Professioneel Coachen, trainer agressie hantering en NLP. Veel ervaring heb ik opgedaan in het opleiden, trainen en coachen van leraren en teams.

Waarom?

Omdat ik graag meer wil doen met mijn ervaring en kennis, is mijn bureau SO. een logische stap in mijn ontwikkeling. Mijn ervaring in persoonlijke- en organisatieontwikkeling zet ik voor anderen graag in om kwaliteit en blijvend resultaat te bereiken. Ik ben creatief in mijn werk en inspireer anderen bij gedragsverandering.

Hoe?

Ik werk vanuit vertrouwen, ga dialoog aan, geef ruimte en verantwoordelijkheid, daag uit. Indien nodig confronteer ik, maar altijd op een respectvolle en gelijkwaardige wijze. Mijn benadering is zowel mens- als systeemgericht. Door bewustwording van het effect van gedrag stimuleer ik groeimogelijkheden. Als gecertificeerd coach, vib-er en agressietrainer werk ik volgens de ethische gedragscodes van de beroepsgroep coaches.

Onderscheidend vermogen

Binnen de praktijk van het speciaal onderwijs heb ik specialistische deskundigheid opgebouwd rond ondersteuningsvragen op het gebied van kinderen en jeugdigen met een speciale onderwijszorgbehoefte vanwege psychiatrische, sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek. Mijn specialistische vakkennis liggen op het terrein van: communicatie, begeleiding van probleemgedrag en onderwijs aan moeilijk te hanteren groepen.

LinkedIn
top

Klantwaardering


 

Kwaliteit dienstverlening

Het scholingsaanbod van SO.schoolontwikkeling is praktijkgericht en krijgt in evaluaties van deelnemers hoge waarderingen. Waardering is er voor de focus op de dagelijkse les- en beroepspraktijk, die zowel aansluit op de vraag van de leraar als op de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Deelnemers waarderen

 • De praktische benadering waarmee ze de volgende dag direct aan de slag gaan.
 • De vaart in het programma, de afwisseling in werkvormen, de respectvolle benadering en de ruimte voor
     eigen inbreng.

Opdrachtgevers waarderen

 • Het creëren van draagvlak in teams voor aanpak en gestelde doelen.
 • De ingezette teamontwikkeling.
 • De focus op resultaat en praktijkgerichte benadering.
 • De deskundigheid rond begeleiding van probleemgedrag/ordeproblemen.
 • De goede ontvangst van de scholingen in teams.

Opdrachten komen voort uit vervolgopdrachten en mond-op-mond reclame via tevreden opdrachtgevers. Ik hecht waarde aan het opbouwen van vaak duurzame contacten met relaties.

top

Portfolio


 

Een overzicht van activiteiten

De begeleidings- en scholingsaktiviteiten van SO. schoolontwikkeling zijn vooral gericht op scholingen rondom voorkomen en effectief begeleiden van uitingsvormen van probleemgedrag. Overige aktiviteiten; (team)coaching, pedagogisch vakmanschap, De Gouden Weken/groepsvorming.

Hieronder volgt een overzicht van activiteiten en opdrachtverleners.

ABC BASISTRAINING


Februari 2024

Willibrordusschool, Oud-Beijerland

ABC BASISTRAINING


Februari 2024

De wegwijzer, Middelharnis

ABC UPDATE & TIME-OUT METHODIEK


Januari 2024

Duisterhoutschool, Heerenveen

ABC BASISTRAINING


2023 - 2024

Sabina van Egmondschool, Oud-Beijerland

ABC, (TEAM)COACHINGEN, TIME-OUT METHODIEK, PEDAGOGISCH HANDELEN, SCHOOLKLIMAAT


2023

Het Hofpark Appeldoorn, Maritiem College Hardewijk, De Lichtbaak Assen, Roemte Loppersum, Tussenvoorziening time-out Winkler Prins Winschoten, CBS t ‘Kompas, Groningen. Voor RENN4

COACHING ON THE JOB


November 2023

Het Noorderlicht, Hoogezand

COACHING ON THE JOB


Okt. - Nov. 2023

De Borgh, Zuidhorn

ABC UPDATE


Oktober 2023

PRO Heyerdahl College, Groningen

ABC UPDATE


Oktober 2023

SO en VSO It Twaluk, Leeuwarden

DE GOUDEN WEKEN


Oktober 2023

De Borgh, Zuidhorn

DE GOUDEN WEKEN


September 2023

De Woldborg, Grootegast

GESPREKSVAARDIGHEDEN OUDERGESPREKKEN


Maart 2023

Regionaal Expertise team (RET) Passend onderwijs & leerlingenzorg Noordkwartier / Marenland

ABC BASISTRAININGen TIME-OUT METHODIEK


2022 - 2023

Heyerdahl College,praktijkonderwijs, Groningen

WAARDERENDE GESPREKSVOERING


Aug. 2022

Eemsdelta college; Rudolph PabusCleveringa College, Rutger Koplandschool, Teda Mansholt College George Martens School, Appingedam

COACHING ON THE JOB


Jan. -febr. 2022

2lkr. SO Kleurryk, Drachten, SO Fryslan

ABC BASISTRAINING en UPDATE


Febr. - april 2022

SO Kleurryk, Drachten

ABC BASISTRAININGEN


2021 -2022

Het Hofpark, Appeldoorn. Eigen Weg, Meppel.Alleta Jacobs College, Hoogezand. SBO De Kimkiel, Groningen. CBS t ‘Kompas, Groningen. Voor RENN4

ONTWIKKELTRAJECT KWALITEITSCULTUUR


2021 - 2022

ABC basistraining en coaching coaches Wille Speciale Kinderopvang, Sneek

ABC BASISTRAINING


2021 -2022

SBO de Twine, Dokkum, Arlanta

ABC BASISTRAINING


2021 -2022

Team SO en VSO, Duisterhoutschool, Heerenveen

ABC BASISTRAINING


2021 -2022

Team SO en VSO, De Wingerd, Groningen

COACHING


Okt. - nov. 2022

Leraar VSO De AtlasRENN4, Assen

CLB & GEDRAGSHANTERING


2022 - 2023

SWV Hoeksche Waard en Kenniscentrum Het Mozaïek, Oud Beijerland. Voor Educolt

WAARDERENDE GESPREKSVOERING


Sept 2021

Theda Mansholt College, Delfzijl, Eems Delta College

DE TIME_OUT METHODE


Sept. 2021

WA Scholtenschool, Harkstede, Ultiem

CLB & GEDRAGSHANTERING


Sept. 2021

Internbegeleiders en gedragsdeskundigen, Ambion voor Educolt

DE GOUDEN WEKEN


Aug. 2021

WA Scholtenschool, Harkstede, Ultiem

TRAJECT PEDAGOGISCH HANDELEN


Mei - okt. 2021

3 dagen coaching on the job & 2 scholingsbijeenkomsten

OBS De Zandplaat, ’t Zandt, Marenland

COACHING


Mei 2021

Leerkracht, OBS Driespan, Harkstede, Ultiem

COACHING


Mei 2021

Coaching on the job

CBS De Ster, Harkstede, Noorderbasis

COACHING


Mei 2021 - febr. 2022

Coaching on the job

3 lkr. so/vso Duisterhoutschool, SO Fryslan

COACHING TL KWEEKVIJVERTRAJECT


2020 - 2021

Scholing en coaching teamleiders, RENN4

ZIJ-INSTROMERS


2021 - 2022

Begeleiding voor HRM RENN4

ABC BASISTRAINING


2020 -2021

Verschillende scholen Noordkwartier

ONTWIKKELTRAJECT KWALITEITSCULTUUR


2021 - 2022

ABC basistraining voor pedagogisch medewerkers en 2 scholingsdagen coachende vaardigheden voor coaches.

Wille Speciale Kinderopvang, Sneek

COACHING LEIDINGGEVENDE


2021 - 2022

VSO De Atlas Assen, RENN4

ONTWIKKELTRAJECT KWALITEITSCULTUUR


2021 - 2022

3 dagen coaching on the job schoolbreed, scholingsdag teamontwikkeling, coaching teamleider

SO Aventurijn Emmen, RENN4

ABC BASISTRAINING


2021 - 2022

OBS De 9 Wieken, Winsum, Lauwers en Eems

ONTWIKKELTRAJECT KWALITEITSCULTUUR


2021 - 2022

3 dagen observaties en nabespreking schoolbreed, De Driespan, Harkstede, Ultiem

COACHING


2021 - 2022

Intern begeleider, OBS De Driespan, Harkstede, Ultiem

ABC BASISTRAINING


Sept. - okt. 2020

OBS W.A. Scholtenschool Foxhol, Ultiem

ABC BASISTRAINING


Sept. - okt. 2020

OBS De 9 Wieken Winsum, Lauwers en Eems

CLB & GEDRAGSHANTERING


Aug. 2020

Gedragsdeskundigen/gedragsspecialisten Primenius Oude Pekela, voor Edu Colt

COACHING ON THE JOB


Febr. 2020

docenten OBS W.A. Scholtenschool Foxhol, Ultiem

COACHING ON THE JOB


Febr. 2020

docent OBS Nico Bulderschool Hogezand, Ultiem

KWEEKVIJVERTRAJECT TEAMLEIDERS


2020 - 2021

Opleidings- en begeleidingstraject voor teamleiders RENN4

TRAJECT ZIJ-INSTROMERS


2019 - 2020

Opleidings- en begeleidingstraject voor zij-instromers RENN4

ABC BASISTRAINING


2018 - 2020

Scholen Noordkwartier, christelijk primair onderwijs, voor RENN4 cbs De Citer Appingedam, cbs De Triangel Appingedam, cbs Farmsumerborg Farmsum, cbs De Borgstee Spijk, cbs De Vore Delfzijl, cbs De Windroos Delfzijl, cbs De Klaver Stedum, cbs Roemte Loppersum, cbs Wicher Zitsema Middelstum.

GEDRAGSHANTERING


April 2020

Gedragsdeskundigen en gedragsspecialisten Primenius, voor Edu Colt

GEDRAGSPROBLEMEN VOORKOMEN EN HANTEREN


Maart 2020

Studenten lerarenopleiding RUG, Groningen

INTERVENTIES BIJ GEDRAGSPROBLEMEN


Maart 2020

Intern begeleiders en gedragsdeskundigen Ambion, voor Edu Colt

ABC METHODIEK, update


December 2019

Voor borging en doorontwikkeling (v)so Piet Bakkerschool, Sneek

OBSERVATIES & TERUGKOPPELING TEAM


December 2019

cbs De Zaaier Delfzijl, afdeling hoogbegaafdheid

ABC BASISTRAINING


okt. - nov. 2019

Matrix Lyceum Drachten, voor RENN4

COACHING ON THE JOB


sept. - nov. 2019

SBO De Sterren, Hoogezand

ABC BASISTRAINING


sept. - okt. 2019

so Het Hofpark, Apeldoorn, voor RENN4

ABC METHODIEK & TIME-OUT


September 2019

Intern begeleiders Lauwers en Eems, Warffum

COACHING ON THE JOB


Mei 2019

o.d.b.s. de Zuid-Wester, Zuidlaren

COACHING ON THE JOB


Mei 2019

SBO De Zwaaikom, Hoogezand

ABC, update/verdieping


Mei 2019

Scholingsdag, rsg de Borgen, Esborg Roden

COACHING ON THE JOB


Mei - Jun. 2019

2 dagen, SBO Fiduciaschool, Groningen

TRAJECT KERNWAARDEN


Mrt – jun. 2019

Opleiding “”train de trainer voor de coaches” Inspiratiebijeenkomst, mede ontwerp en gastvoorzitter Wille Speciale Kinderopvang, Sneek

LESOBSERVATIES en TERUGKOPPELING TEAM


Mrt. 2019

2 dagen, SO Reliëf, Enschede

COACHING ON THE JOB


Feb. - 2019

3 dagen, SO Caleidoscoop, Leeuwarden

HOE MAAK JIJ HET VERSCHIL BIJ LASTIG TE HANTEREN GEDRAG


Feb. 2019

Presentatie ‘’Dag van de tussenvoorzieningen’’ Winkler Prins, Veendam

COACHENDE BEGELEIDERSVAARDIGHEDEN


Jan. 2019

Scholingsdag, VSO PantaRhei College, Enschede

LESOBSERVATIES en TEAMBIJEENKOMST


Jan. 2019

VSO Mozaïek, Almelo

 

CLB en ABC


Jan. 2019

Steunpunt Onderwijs Noord en Ambion, door Educolt, voor intern begeleiders

 

GERICHT OMGAAN MET EXTERNALISEREND GEDRAG


Dec. 2018

Projectplan ‘Gericht omgaan met gedrag’ PI7- projectgroep

 

COACHING OP DE WERKVLOER


nov. 2018

Coaching in de klas, VSO De Zwaai Drachten

 

SCHOOLREGELS en REGELHANTERING


Nov. 2018

Scholingsdag, It Twaluk Leeuwarden

COMMUNICATIE MET OUDERS


Nov. 2018

Scholingsdag, SBO De Delta Appingedam

VERVOLG ABC


Okt. 2018

Scholingsbijeenkomst, VSO Talryk, Drachten

TEAMONTWIKKELING


Okt. 2018

Scholing, Corylus College Enschede

DE GOUDEN WEKEN


Sept. 2018

Scholingsdag, rsg de Borgen, Esborg Roden

DE GOUDEN WEKEN


Sept. 2018

Scholing De Atlas RENN4, Hoogeveen

 

Startconferentie 'PREVENTIEF PEDAGOGISCH HANDELEN'
Lastig gedrag voorkomen en hanteren


Sept. 2018

Burgemeester Harmsma school, Gorredijk

 

ABC observatie en scholing


Mei – Juni 2018

Scholingsdag en observatiedag met teambespreking, Corylus College Enschede

 

COACHING


okt. – febr. 2017 - 2018

Coaching medewerker, Defibrion, Groningen

 

ABC TRAINING vervolg


Mei 2018

Scholingsdag, 'Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag/agressie', V(S)O Piet Bakkerschool, Sneek

ABC TRAINING


April 2018

3 Scholingsdagen, Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag,
rsg de Borgen, Esborg Roden

GERICHT OMGAAN MET (externaliserend) GEDRAG


Febr. 2017- dec. 2018

Projectplan ‘Gericht omgaan met gedrag’ PI7- projectgroep

ABC TRAINING, vervolg


Nov. –dec. 2017

2 Scholingsbijeenkomsten,(V)SO Talryk; afd. ZML en Structuur, Drachten

COMMUNICATIE


November 2017

Scholingsdag Communicatie (leerlingen, ouders, collega’s), CBS De Rietstek, Kommerzijl

COACHING OP DE WERVLOER


November 2017

Coaching in de klas; Duisterhoutschool , School voor speciaal onderwijs, Oosterwolde

 

SCHOLING AUTISME SPECTRUM STOORNISSEN (ASS)


Oktober 2017

Scholingsdag, SBO de Bolder, Franeker

 

ABC TRAINING


Oktober 2017

2 Scholingsdagen Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag, SO Kleurryk, Drachten

BEGELEIDEN VAN PROBLEEMGEDRAG


April 2017

Themabijeenkomst Gedrag voor startende leerkrachten, Hanzehogeschool Pedagogische Academie Groningen

LESOBSERVATIES EN BEGELEIDING


Maart 2017

Coaching gedragsproblematiek; nabespreking/feedback/advisering(multi-disciplinair),CBS De Wynroas, Wouterwoude

ABC TRAINING / TIME-OUT METHODE


Oktober 2016

Scholingsdag, t.b.v. doorontwikkeling / optimalisering ABC methodiek, SBO It Oerset, Heerenveen

DE GOUDEN WEKEN / TIME-OUT METHODE


Aug. 2016 en febr. 2017

2 scholingsdagen, SWS de Vlieger, Noordhorn

ABC TRAINING, vervolg


Aug. – jan. 2016 - 2017

4 scholingsbijeenkomsten, (V)SO Talryk, Drachten

COACHING TEAMLEIDER


Sept. – febr. 2017

Coaching teamleider i.o., HRM RENN4

LESOBSERVATIES en BEGELEIDING


Okt. – dec. 2016

6 dagen, lesobservaties en begeleiding, (V)SO It Twaluk, Leeuwarden

DE GOUDEN WEKEN


Aug. – okt. 2016

2 scholingsdagen, (V)SO Duisterhoutschool, Heerenveen

ABC TRAINING


Okt.– nov. 2016

3 scholingsdagen,Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag
(V)SO Piet Bakkerschool, Sneek

ABC TRAINING


Okt. – nov. 2016

3 scholingsbijeenkomsten, Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag
PRO De Bolster, Groningen

DE GOUDEN WEKEN


Aug. 2016

Scholingsdag, PRO De Bolster, Groningen

MAAK JIJ HET VERSCHIL?


Juni 2016

Pedagogisch Vakmanschap’, PRO De Bolster, Groningen

SAMEN HET VERSCHIL MAKEN


Mei 2016

Scholingsdag Pedagogisch Vakmanschap, (V)SO Duisterhoutschool, Heerenveen

ABC TRAINING


Maart- mei 2016

Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag, Roelof van Echten College, Hoogeveen

NAAR DE BEDOELING


Maart 2016

Scholingsdag, Professionele lerende schoolcultuur, (V)SO Duisterhoutschool, Heerenveen

BEGELEIDEN VAN PROBLEEMGEDRAG


Jan. 2016

Voor startende leraren. Hanzehogeschool Pedagogische Academie Groningen

COACHING TEAMLEIDER


November - juli 2015 - 2016

Coaching teamleider, HRM RENN4

PEDAGOGISCH VAKMANSCHAP EN TEAMSAMENWERKING


November 2015

(V)SO Piet Bakkerschool, Sneek

ABC TRAINING


Oktober - november 2015

(V)SO It Twaluk, Leeuwarden, Franeker

PROBLEEMGEDRAG: BEGELEIDING ZORGTEAM


Oktober 2015

SO Drachten, De Lanen

BEELDCOACHING


Oktober 2015

Startende leraren, Effectief Onderwijs, Sneek

PEDAGOGISCH VAKMANSHAP EN GROEPSPROCESSEN


Oktober 2015

SO Drachten, De Rank en De Lanen

DE GOUDEN WEKEN


Augustus 2015

VSO De Monoliet, Leeuwarden

ABC TRAINING


Maart- april 2015

Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en ongewenst gedrag, Roelof van Echten College, Hoogeveen

ONDERWIJSBEHOEFTEN EN PEDAGOGISCH HANDELEN


Maart 2015

Effectief onderwijs, Sneek

Coaching teamleiders


Februari- februari 2015 – 2016

Coaching, opleiding, intervisie voor kweekvijvertraject teamleiders in opleiding, HRM RENN4

PEDAGOGISCH VAKMANSCHAP


Februari 2015

(V)SO It Twaluk, Leeuwarden

ABC training


Januari- februari 2015

Tweedaagse training voorkomen en begeleiden van probleemgedrag, SBO de Bolder, Franeker

Samen het verschil maken


Oktober 2014

Scholingsmiddag pedagogisch vakmanschap, SBO de Bolder, Franeker

Gedragsproblemen als uitdaging


Oktober 2014

Workshops voor conferentie ‘’Passende traditie’’, voor gemeente Leeuwarden

Scholing ABC methodiek


Oktober - april 2015

Voorkomen en effectief begeleiden van spanning en agressie, 1 dag voltallig team, 3 dagen

in subteams Talryk, School voor voortgezet speciaal onderwijs, Drachten

Coaching Teamleider


September – juni 2015

HRM RENN4

vakmanschap in het speciaal onderwijs


September – november 2014

Scholingsmodule 'Positief schoolklimaat' professionaliseringstraject leraren gezamenlijke scholen speciaal onderwijs in Friesland voor Effectief Onderwijs, Sneek

Coaching Teamleiders in opleiding


Maart – juni 2014

HRM RENN4, Groningen

ABC - en Time-out methodiek


Juni 2014

Vervolgscholing SBO it Heechhof, Drachten

Teamdag


Samen het verschil maken

Pedagogisch vakmanschap, passie, waardengedreven handelen, regels en regelhantering. School Lyndensteyn, mytyl- en tytylschool voor speciaal en voortgezet onderwijs, Beesterzwaag

Teamdag


Hoe maak jij het verschil?

Mei 2014

pedagogisch vakmanschap en kernkwadranten) SO/VSO De Witakker, Rijs RENN4

Supervisietraject docent


Maart – juni 2014

(met lesobservatie en beeldcoaching) Reitdiep Collegevestiging Kamerlingh Onnes, Groningen

Coaching docent


November 2013 - april 2014

OPDC Augustinuscollege, Groningen

Scholing


Gedifferentieerd lesgeven

Januari 2014

scholingsmiddag voltallig schoolteam PrO Stadskanaal

Scholing


Pedagogisch en didactisch handelen

Oktober –december 2013

groep docenten 5 scholingsmiddagen PrO Stadskanaal

Scholingsdag


Vanuit kernwaarden verbinden en samenwerken

December 2013

VSO Erasmusschool, VSO Th. Hart de Ruytershool, VSO Van Heemskerckschool, Groningen

Scholingsdag


Regels

December 2013

VSO Talryk, Drachten

Pedagogisch vakmanschap


Hoe maak jij het verschil

Oktober 2013, inspiratieochtend tijdens personeelsdag

VSO Talryk, Drachten

Workshops


Voorkomen en begeleiden van probleemgedrag

Oktober 2013

Stichting Baasis, Zuidlaren

Coaching in de klas


voorbereiding inspectiebezoek

April – juni 2013, 8 dagen coaching bij het primaire proces

SBO De Delta, Appingedam

Coachingstraject


docent

April – juli 2013

Heyerdahl College, school voor praktijkonderwijs, Groningen

Traject beeldcoaching


docent

April – juni 2013

Werkman College, Groningen

Coachingstraject


docent

Maart – juli 2013

Werkman College, Groningen

Teamcursus


Begeleiden van probleemgedrag

Mei –sept. 2013, 2 scholingsdagen

SBO It Heechof, Drachten

ABC training


Okt. 2012 – april 2013, 4 dagdelen

VSO De Veenlanden, Almelo

Team coaching,


Verbinden en samenwerken

Febr. – sept 2013, 2 teamdagen

SBO It Heechof, Drachten

Teamcursus


Begeleiden van probleemgedrag

Okt. 2012 – jan. 2013, 4 bijeenkomsten

SBO De Delta, Appingedam

Teamcoaching,


Verbinden en samenwerken

Jan. 2013, teamdag

VSO Leeuwarden RENN4

Scholingsbijeenkomst


Begeleiden van probleemgedrag

Sept. 2012

SO De Zwaai RENN4, Drachten

Teamcoaching,


Verbinden en samenwerken

Sept. 2012 teamdag

SO De Zwaai RENN4, Drachten

Cursus


Begeleiden van spanning en probleemgedrag

Sept. 2012

Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG)

ABC cursus


Begeleiden van spanning en agressie

Juni 2012, 2 bijeenkomsten

Roelof van Echten College, Hoogeveen

Verbetertraject schoolontwikkeling


Pedagogisch en didactisch handelen

Dec. 2012 – nov. 2012, 10 bijeenkomsten

De Catamaran, school voor praktijkonderwijs, Stadskanaal

De veilige school: basisregels


belonen en sancties

Dec. 2011

Heyerdahl College, school voor praktijkonderwijs, Groningen

Traject video interactie begeleiding


docent

Jan. 2011 – febr. 2012

Heyerdahl College, school voor praktijkonderwijs, Groningen

Video interactie begeleiding


Maart - juni 2011

Star Numanschool, Groningen

Begeleiden probleemgedrag


workshop

Dec. 2010

WIBO docenten (docenten sociale vaardigheidstraining so en vo), Huis voor de sport, Hoogezand

Coachende gespreksvoering


workshop

Jan. 2011

Star Numanschool, Groningen

Begeleiden probleemgedrag


workshop

Jan. 2011

SDM Sport & dansschool Marieke, Siegerswoude

Begeleidingstraject docent


Mei 2010

Star Numanschool, Groningen

Begeleiden probleemgedrag


workshop

Okt. 2010

WIBO docenten (docenten sociale vaardigheidstraining so en vo), Huis voor de sport, Hoogezand

Consultancy


2009 - 2011

Star Numanschool, Groningen

Coachende gespreksvoering


workshop

Nov. 2010

De Meidoornschool, Stadskanaal (voor BO3)

Leidinggeven aan moeilijke klassen


groepstraject beeldcoaching

Febr. – april 2010

Star Numanschool, Groningen

Coachingstraject


intern begeleider

April – juni 2010

VSO Van Heemskerckschool, Groningen

Feedback geven en ontvangen


Teamcoaching

Okt. 2010

Star Numanschool, Groningen

Begeleiden van probleemgedrag


tweedaagse teamcursus

Aug. – sept. 2010

Star Numanschool, Groningen

Tweejarig verbetertraject schoolontwikkeling


Pedagogisch en didactisch handelen

2009 - 2010 en 2010 - 2011, 12 bijeenkomsten

Star Numanschool, Groningen

over so
visie
wie?
klantwaardering
opdrachtgevers
contact
top