Menu
veranderen doe je zelf, maar soms niet alleen!
SO. bureau voor schoolontwikkeling is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau van eigenaar Dick Vogel.

DE GOUDEN WEKEN


 

Verschil maken met De Gouden Weken

Hoe kun je met je groep optimaal het schooljaar beginnen? De eerste weken van het schooljaar zijn bij uitstek geschikt als fundament voor goede groepsvorming en een prettig leerklimaat! Bij De Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. Deze beginfase is doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het gezamenlijk vaststellen van normen.

Regelhantering

Voor ordehandhaving zijn regels van belang gebaseerd op waarden die aangeven aan hoe we met elkaar om willen gaan. Hoe kun je waarde gedreven pedagogisch vakmanschap versterken? Om voorspelbaar gedrag te realiseren is vooral bij de start van het schooljaar een consequente effectieve regelhantering cruciaal. Om voorspelbaar gedrag te realiseren is het belangrijk om met regels en routines te werken. De leraar heeft bij de start de uitgelezen kans om het voorbeeld te zijn.

Groepsvorming

Welke fasen onderscheiden we in het proces van groepsvorming? We besteden aandacht aan de begeleidersvaardigheden bij samenwerkerd leren. Voor een positieve groepsvorming maken we gebruik van:

 • ontmoetings- en groepsvormende activiteiten,
 • samenwerkende leervormen,
 • gezamenlijke aandacht voor de klassenafspraken.

Het belang van een positief pedagogisch klimaat, maar vooral een positieve relatie tussen leraar en leerling is groot. Als basis geldt een positieve interactie tussen leraar en de kinderen. Juist omdat het effect ervan zo groot is, is het belangrijk die relatie vanaf het begin van het schooljaar op een effectieve, positieve en inspirerende manier op te bouwen. Belonen van prestatie, erkenning geven en coöperatief leren, dragen structureel bij aan een hoger leerrendement.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam. Duur: 1 dag of dagdeel.

top

BELONINGSSYSTEMEN


 

Gedragstherapeutische gedragsbeïnvloeding

Beloningssystemen zijn hulpmiddelen om op gedragstherapeutische basis gedrag van leerlingen te beïnvloeden. Expliciete positieve bekrachtiging zorgt er voor dat gedrag vaker wordt vertoond. Beloningssystemen zijn in het bijzonder effectief;

 • wanneer een negatieve interactie spiraal dreigt,
 • bij leerlingen die minder gevoelig zijn voor sociale versterkers.

Systematisch aanleren van gedrag

In een beloningssysteem wordt gedrag geleidelijk opgebouwd in stapjes naar het uiteindelijke gewenste doelgedrag. Het is een tijdelijk hulpmiddel, de tijdsduur is beperkt en bij voorkeur zo kort mogelijk. Afwisseling in het aan te leren gedrag is hierbij van belang voor motivatie van de leerlingen.

Werkvormen

We analyseren de beloningssystemen uit de onderwijspraktijk van de school aan de hand van criteria. Deze analyses vormen de basis voor een nieuw standaard beloningssysteem, aansluitend bij de (ontwikkelings)leeftijd van de leerlingen. Op het programma staan onder andere;

 • korte theoriepresentaties,
 • videoanalyse van een collega die een beloningssysteem hanteert.

Opbrengst

 • Op gedragstherapeutische wijze in school gewenst gedrag aanleren met
     een standaard beloningssysteem.
 • Alle medewerkers hanteren adequaat het beloningssysteem.
 • Een doorgaande leerlijn in beloningssystemen, aansluitend op de (ontwikkelings)leeftijd van de leerlingen.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam. Duur: 2 dagdelen.

top

EFFECTIEF KLASSENMANAGEMENT


 

Organisatie en taakgericht gedrag

Goed klassenmanagement staat of valt bij heldere regels en afspraken en een consequente uitvoering hiervan. Door het expliciet hanteren van een model klassenmanagement zal het taakgericht gedrag van leerlingen en de instructietijd (in plaats van hulp achteraf) toenemen.

Gereguleerde aandachtsverdeling

Een model klassenmanagement voor meer ongestoorde en geplande hulp en instructie. Gereguleerde aandachtsverdeling biedt;

 • een ordelijke taakgerichte werksfeer,
 • veel geplande instructiemomenten,
 • evenwichtige aandachtsverdeling,
 • veel feedback,
 • het spreekt leerlingen aan op autonomie,
 • maximaal voorspelbaar leraargedrag.

Door extra instructietijd biedt het mogelijkheden te differentiëren naar:

 • doelen,
 • interesse,
 • tempo,
 • methoden,
 • inhouden.

Leerlingen leren;

 • omgaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig werken,
 • beoordelen van eigen gedrag en werkprestaties,
 • problemen zelf oplossen.

Werkvormen

Op het programma staan onder andere;

 • korte theoriepresentaties,
 • videoanalyse van een les van een collega,
 • gezamenlijk vaststellen van de prestatie indicatoren klassenmanagement.

Opbrengst

Schoolbreed ontstaat een systematische doorgaande leerlijn voor zelfstandig werken. Voor deelnemers schept deze workshop bewustzijn en vaardigheden op het gebied van klassenmanagement. De deelnemer ontwikkelt verder;

 • voorspelbaar leraargedrag,
 • meer ongestoorde en geplande hulp en instructie geven,
 • remmen van impulsieve leerlingen,
 • via evenwichtige aandachtsverdeling hoge betrokkenheid in de les realiseren.,

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam (30 maximum). Duur van de cursus: 1 dagdeel.

top
over so
visie
wie?
klantwaardering
opdrachtgevers
contact