Menu
veranderen doe je zelf, maar soms niet alleen!
SO. bureau voor schoolontwikkeling is een opleidings-, trainings- en coachingsbureau van eigenaar Dick Vogel.

A-B-C training


 

Gedragsproblemen

Leerlingen met speciale onderwijszorgbehoeften zijn de afgelopen jaren steeds meer geplaatst in een reguliere onderwijssetting. De toename van het aantal zorgleerlingen zorgt voor meer gedragsproblemen. De handelingsverlegenheid van de leraar is toegenomen. De tweedaagse teamcursus is een investering in het voorkomen - en professioneel begeleiden van hardnekkig problematisch gedrag.

Kennis, inzicht, houding en vaardigheden

Doel is de professionele begeleiding van spanningen, uitingsvormen van ongewenst gedrag, agressie en ordeproblemen. De kennis, inzicht, houding en vaardigheden zijn met name gericht op de fase die vooraf gaat aan de-escalerende fase.

Interventies

Welke rol speelt de leraar bij het ontstaan of voortbestaan van gedragsproblemen? Deelnemers leren de inzet van effectieve de-escalerende interventies. Ze leren op een eenduidige wijze kijken naar uitingsvormen van ongewenst - en ontoelaatbaar gedrag. Alle kennis en vaardigheden zijn gericht op het vroegtijdig signaleren en proactief reageren op ongewenst gedrag. Tijdens de cursus kan aan bod komen:

 • Vormen van probleemgedrag en effectieve interventies,
 • tijdig signaleren van ongewenst gedrag,
 • fysieke en cognitieve zelfcontrole,
 • houdingsaspecten bij omgaan met spanningen,
 • sterke kanten en valkuilen in de samenwerking met collega’s,
 • effectief onderhandelen en win-win benadering,
 • een time-out methode en lesverwijdering professioneel inzetten.

A-B-C methode

De ABC methodiek is een kader om op professionele wijze om te gaan met spanningsvolle situaties. Hierbij wordt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag zoveel mogelijk bij de leerling gelaten, dit leidt tot betrokkenheid en motivatie. De win-win benadering leidt tot een relatie met de leerling waarbinnen de samenwerking centraal staat (ook binnen team en school). De methodiek is gericht op het vroegtijdig signaleren van agressiekenmerken en preventief en de-escalerend werken door middel van communicatieve interventies.

Werkvormen

De cursus biedt een afwisselend en activerend programma met de focus op gedragsverandering. De beroepspraktijk van de deelnemers staat centraal. De theorie is kort en direct toepasbaar. Oefeningen en praktijksimulaties laten de theorie aansluiten op de werkpraktijk van de deelnemers. Via theorie, praktijksimulaties, stellingen, videobeelden en stappenplannen worden deelnemers uitgenodigd hun eigen visie en vaardigheid te ontwikkelen.

Deelnemers leren

Deelnemers vergroten vaardigheden in het voorkomen van gedragsproblemen en het begeleiden van gedragslastige leerlingen. Ze ontwikkelen rolbewustzijn; gelijkwaardig betekent niet gelijk. Deelnemers ervaren de cursus als zeer leerzaam door vergroting van kennis en vaardigheden om professioneel om te gaan met uitingsvormen van ongewenst gedrag. Deelnemers leren:

 • Met meer zelfvertrouwen communiceren, emoties beter in de hand hebben.
 • Ongewenst gedrag ombuigen en op een respectvolle manier grenzen stellen.
 • Bewust pro-actief de-escalerende houdingsaspecten toepassen.
 • Bewustwording van je voorkeurstijl bij conflicthantering.
 • Onderscheid maken tussen persoon en gedrag.
 • Zelf een voorbeeld zijn.

Opbrengst

Binnen de school kunnen medewerkers (groepen) leerlingen met gedragsproblemen, ontoelaatbaar - en grensoverschrijdend gedrag professioneler begeleiden.

 • Eensgezindheid in denken en eenduidige benadering bij ongewenst gedrag.
 • Toename van het welbevinden van de medewerkers.
 • Een schoolbeed ingevoerde time-out.
 • Vermindering van uitingsvormen van ongewenst gedrag en ordeproblemen tijdens lessen,
     toename van taakgericht gedrag.

Reakties

Als team handelen we nu meer preventief en voorspelbaar, dit geeft rust in de school

Het heeft me geleerd veel consequenter en pro-actief met leerlingen om te gaan

Ik kan nu veel beter met spanning en lastig gedrag omgaan

Ik realiseerde me dat ik te snel fysiek ingreep, ik weet nu hoe het anders kan, het heeft me duidelijkheid gegeven hoe te handelen

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam (30 maximum). Duur van de cursus: twee daagse training of 4 dagdelen. Deelnemers ontvangen een reader en documenten.

top

VOORKOMEN EN BEGELEIDEN VAN PROBLEEMGEDRAG


 

Pedagogisch vakmanschap

Hoe kunnen we op effectieve wijze probleemgedrag voorkomen en uitingsvormen van ongewenst gedrag begeleiden?

 • Welke rol speelt je pedagogisch vakmanschap bij het ontstaan en/of het in stand houden
     van gedragsproblemen?
 • Waaruit bestaat je pedagogisch vakmanschap en pedagogische tact?
 • Werk je vanuit passie voor het vak en de leerlingen? En hoe merken we dat dan? Hoe maak jij het verschil?

Effectief begeleiden van probleemgedrag

Om ongewenst gedrag om te buigen kijken we naar de-escalerende houdingsaspecten en passende interventies. De scholing ‘’Voorkomen en begeleiden van probleemgedrag’’ geeft je een kader om op professionele wijze spanning en probleemgedrag te voorkomen en uitingsvormen van ongewenst gedrag te begeleiden. Centrale vragen zijn:

 • Hoe voorkom je ongewenst gedrag en kun je dit ombuigen naar gewenst gedrag?
 • Hoe handel je adequaat in situaties met oppositioneel gedrag?

Je krijgt zicht op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in spanningsvolle situaties en je leert passende interventies om ongewenst gedrag om te buigen en de-escalerende houdingsaspecten toe te passen.

Pedagogisch uitgangspunt

Door verantwoordelijkheid voor eigen gedrag zoveel mogelijk bij de leerlingen te laten (autonomie) creëer je betrokkenheid en motivatie. Het creëren van win-win situaties leidt tot een relatie waarbinnen de samenwerking centraal staat. Pro-actief handelen, eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en creëren van win-win situaties zijn de uitgangspunten bij oplopende spanning.

Werkwijze

Het programma kent een keur aan verschillende werkvormen: theoriepresentaties worden afgewisseld met ervaringsoefeningen, onderlinge gedachte-uitwisseling en desgewenst praktijksimulaties en casusbesprekingen. Je eigen beroepspraktijk staat voortdurend centraal. Je kennis vergroot en je handelingsrepertoire breidt uit. Op maat kan het thema worden uitgebreid met aanverwante aandachtspunten als; (school)regels, time-outmethodiek, lesverwijderingen en/of beloningssystemen.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam (zeer grote groep geen bezwaar). Duur van de scholing: 1 of 2 dagdelen, ook geschikt als (onderdeel) schoolbrede scholingsdag. Deelnemers ontvangen documenten.

top

DE TIME-OUT METHODE


 

Begrenzen ongewenst gedrag

De time-out is een instrument voor professioneel begrenzen van ongewenst gedrag en begeleiden van spanningsvolle situaties. Deze pedagogische afzonderingsmethode heeft als doel aanleren van gewenst gedrag, gedragsregulatie, (herstel) orde en een taakgerichte sfeer in de klas.

De afzonderingsmethode

De time-out zorgt voor een professioneel begeleiden van problematisch gedrag. Begrenzen via de time-out geeft duidelijkheid naar de leerling en biedt veiligheid wanneer de leerling de grenzen zelf niet kent - of kan bewaken. Door de afzondering stelt de leraar een duidelijke grens aan het gedrag van de leerling. Een signaal naar de persoon in kwestie, maar ook een boodschap voor de andere leerlingen in de groep.

Herstel – en herkansingsmogelijkheden

Door de voorspelbare opbouw van stappen in de time-out procedure krijgen leerlingen veel herstel – en herkansingsmogelijkheden aangereikt. De time-out methodiek is bij uitstek geschikt om vroegtijdig pro-actief lichte vormen van ongewenst gedrag te begrenzen, ter voorkoming van groot storend gedrag.

Doel

De time-out heeft een functie als een bezinnings- of afkoelingsperiode. Een pedagogische interventie om storend gedrag in frequentie te verminderen. Doelen:

 • Schoolbreed eenduidig maximaal voorspelbaar pedagogisch handelen bij
     ongewenst gedrag.
 • Aanleren van assertief gedrag via een begrenzing.
 • Een duidelijke grens stellen aan de leerling en de groep.
 • Leerlingen bij ongewenst gedrag veel herstel - en herkansingsmogelijkheden aanbieden.
 • Realiseren van orde en een taakgerichte werksfeer.

resultaat

 • Leerlingen gaan onderkennen dat het een instrument is om tot adequaat gedrag te komen (acceptatie) en het
     niet bedoeld is als strafmaatregel.
 • Via de time-out methode wordt binnen de school op systematische uniforme voorspelbare wijze gewenst
     gedrag aangeleerd en ongewenst gedrag omgebogen.
top

REGELHANTERING


 

Een prettige schoolomgeving

Voor een goed pedagogisch klimaat is het van belang;

 •    duidelijke gedragsverwachtingen
 •    onderwijs verwachtingen
 •    bekrachtig gewenst gedrag
 •    minimaliseer aandacht voor ongewenst gedrag

Regels

 • Respect   -   respectvolle omgang met elkaar.
 • Rust   -   rustig gedrag met elkaar.
 • Verantwoordelijkheid   -   zo hoog mogelijke graad van autonomie.

Te weinig regels geeft onduidelijkheid, te veel levert een keurslijf op wat veel irritatie kan uitlokken en niet opgevolgd wordt. Regels zijn:

 • duidelijk
 • betrekking op observeerbaar gedrag,
 • positief geformuleerd,
 • leerlingen, leraren en ouders kunnen de zin van de regel inzien.

Regels aanleren

Voor het aanleren van regels zijn achtereenvolgens de volgende stappen van belang; bedenken, uitleggen, inoefenen, bekrachtigen, handhaven en onderhouden.

Consequente regelhantering

Voor een effectieve regelhandhaving:

 • Prijs leerlingen die gewenst gedrag vertonen.
 • Geen overtreding blijft zonder gevolgen.
 • Vaste routines realiseren.
 • Gedrag corrigeren met behulp van een regel.
 • Bespreek regels regelmatig.

Belonen

Het gewenst gedrag (de leerling houdt zich dus aan de regel) moet ook versterkt en positief bekrachtigd worden. Om het gewenste gedrag te versterken zorg je voor:

 • Vooruitgang zichtbaar maken.
 • Beloningen er aan koppelen.

Straf

Straffen dienen om de grenzen te versterken. Bedenk dat een straf veel zwaarder weegt in de beleving dan een compliment. Houd voor de positiviteitsbalans een verhouding van 4 complimenten/positieve opmerking ten opzichte van 1 correctie aan om een positieve band op te bouwen.

Gedrag begrenzen via regels

Ontsporingen beginnen klein. Grote problemen worden voorkomen door op kleine zaken direct consequent te reageren. Hierbij dient voor de leerlingen helder te zijn waar de regel op handelingsniveau voor staat.

Aantal deelnemers: het voltallig schoolteam. Duur: 1 dag of dagdeel.

top

PASSEND ONDERWIJS ALS UITDAGING


 

Onderwijs en zorgstructuur

Wat is er nodig om voor leerlingen met gedragsproblemen onderwijs te volgen binnen een reguliere setting? De klas is de plek waar passend onderwijs faalt of slaagt, de leraar is de beslissende factor. Het onderwijs moet adaptief en activerend zijn. Op organisatorisch vlak is het van belang dat de leraar zorgt voor een heldere structuur en voor orde in de klas.

Handelingsverlegenheid

Veel leraren geven aan bij het omgaan met gedragsproblemen handelingsverlegen te zijn. Hun aanpak kenmerkt zich doorgaans door weinig variatie en flexibiliteit, - structurering, en - pedagogische tact. Vereist planmatig handelen ontbreekt: de cyclus van signaleren, analyseren, diagnosticeren, aanpak / begeleiding en evaluatie. Dikwijls zijn deze leraren geneigd de problemen toe te schrijven aan leerling kenmerken en/of gezinsomstandigheden. Deze externe attributies bemoeilijken het oplossen van problemen.

Interactie

Gedragsproblemen doen zich voor in de interactie tussen leerling en leraar. Omdat gedragsproblemen in de context van de onderwijsleersituatie (het primaire proces) optreden, dienen zij vooral daar aangepakt te worden. Dit vraagt aandacht voor de rolopvatting van leraren en voor het herattribueren van de oorzaak van gedragsproblemen naar de interactie tussen leerling en leraar. Voor invoering van modellen klassenmanagement, - instructie en - interactie is schoolbrede teamscholing van SO.schoolontwikkeling een effectief middel.

Planmatig werken

De preventie en aanpak van gedragsproblemen vraagt een schoolbrede aanpak in een lerende organisatie op alle niveaus. Via invoering van pedagogische – en didactische methodieken ontstaat binnen de school een doorgaande lijn in pedagogisch - en didactisch handelen. De gedragsindicatoren van SO. beschrijven concreet het leraargedrag en fungeren als kijkwijzers. Via intervisieachtige deskundigheidsbevordering - met gebruik van videomateriaal – worden de effecten van verschillende manieren van aanpak zichtbaar.

Professionalisering

SO.schoolontwikkeling verzorgt scholingen en (beeld)coachingen op het gebied van het pedagogisch en didactisch handelen. Op schoolniveau kan SO. ondersteunen in goede randvoorwaarden zoals een duidelijke schoolvisie op passend onderwijs, een adequate zorgstructuur, schoolbrede afspraken, regels, etcetera. De nadruk op individuele handelingsplannen (veel wordt bedacht - in plannen gezet – maar kan niet), moet worden losgelaten, ten gunste van planmatig werken in de groep (met groepsdoelen en groepsplannen).

Passend onderwijs als uitdaging

De scholings- en begeleidingsaktiviteiten op het terrein van; begeleiding en voorkomen van probleemgedrag en onderwijs aan moeilijk te hanteren groepen, is de specialiteit van SO.schoolontwikkeling. Zo kan met SO. passend onderwijs voor scholen en leraren een positieve uitdaging en een haalbare ambitie worden.

top
over so
visie
wie?
klantwaardering
opdrachtgevers
contact